Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

Για επαγγελματίες Γ’ και Δ΄ κατηγορίας που θέλουν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας υποχρεούνται από το νόμο να παρακολουθήσουν 35 ώρες θεωρητικής κατάρτισης υπό τη μορφή σεμιναρίων χωρίς εξετάσεις. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 5 χρόνια.

Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο, χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.74/2008 (Α’112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες